NIERUCHOMOŚCI

Tytuł prawny do nieruchomości

Obiekty stanowiące zachodnią pierzeję Placu marsz. Józefa Piłsudskiego zostałyby odbudowane na nieruchomościach stanowiących obecnie następujące działki ewidencyjne:

 • Pałac Saski: działki o nr ewidencyjnych 24/8, 24/9, 24/18, 24/19, 30/11, 30/12 z obrębu 50304, dzielnica Śródmieście;
 • Pałac Brühla: działki o nr ewidencyjnych 24/7, 19/3, 29/2, 30/3, 30/4 z obrębu 50304, dzielnica Śródmieście;
 • Kamienice przy ul. Królewskiej: działki o nr ewidencyjnych:
  • 24/13 z obrębu 50304, dzielnica Śródmieście, dawny adres nieruchomości warszawskiej przy ul. Królewskiej 10/12 (tzw. kamienica Lesslów/Strasburgera);
  • 24/20, 24/21 z obrębu 50304, dzielnica Śródmieście, dawny adres nieruchomości warszawskiej przy ul. Królewskiej 8;
  • 24/11, 30/7, 31/1 z obrębu 50304, dzielnica Śródmieście, dawny adres nieruchomości warszawskiej przy ul. Królewskiej 6 (tzw. kamienica Ludwika Malhome’a).

Obecnie działki, które zostałyby wykorzystane w celu rekonstrukcji zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego, stanowią własność miasta stołecznego Warszawy.

Działki obejmujące Plac marsz. Józefa Piłsudskiego należą do Skarbu Państwa.


Obecny stan własności nieruchomości w rejonie Placu marsz. Józefa Piłsudskiego
Źródło: Mapa własności gruntów m.st. Warszawy, mapa.um.warszawa.pl

KWESTIE REPRYWATYZACYJNE


Przed wojną kamienica na rogu ul. Królewskiej i placu Piłsudskiego należała do Julii Rozensztok-Rostockiej.

Przedstawiony powyżej stan prawny nie powinien ulec zmianie w związku z powszechnymi na terenie Warszawy tzw. roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Wynika to z tego, że przed II wojną światową działki na których znajdowały się Pałac Saski i Pałac Brühla stanowiły własność Skarbu Państwa (Pałac Saski był Siedzibą Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a Pałac Brühla siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Z kolei nieruchomości, na których znajdowały się kamienice przy ul. Królewskiej stanowiły własność prywatną. Niemniej jednak wszelkie roszczenia reprywatyzacyjne z nimi związane zostały odkupione przez miasto stołeczne Warszawa w związku z przygotowaniem procesu inwestycyjnego obejmującego odbudowę zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego w latach 2004 – 2006. W rezultacie brak jest osób prywatnych, które mogłyby wystąpić z ewentualnymi roszczeniami w odniesieniu do nieruchomości, na jakich miałyby się znaleźć odbudowane budynki stanowiące przed II wojną światową zachodnią pierzeję Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

WIĘCEJ O ROSZCZENIACH PRZEDWOJENNYCH WŁAŚCICIELI

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Działki, na których realizowana będzie inwestycja odbudowy zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego, objęte są zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, będącego dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta dla jego całego obszaru.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. oraz Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.

Tekst Studium, w części II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przewiduje odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej:

Plac Piłsudskiego – terenem planowanych działań będzie zachodnia pierzeja placu, gdzie przewiduje się odbudowę pałacu Saskiego i pałacu Brühla oraz zabudowę narożnika przy ul. Królewskiej. Ze względu na kulturowo-historyczne, symboliczne i reprezentacyjne znaczenie placu Piłsudskiego w odbudowanych obiektach przewidziano lokalizację funkcji użyteczności publicznej z zakresu kultury i administracji. Dopuszcza się możliwość włączenia innych funkcji (hotel, usługi turystyki), przy czym realizacja usług komercyjnych jest wykluczona w rejonie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Zgodnie z prawem, organy samorządowe przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są związane postanowieniami studium. W związku z powyższym odbudowa zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego jest przewidziana w polityce przestrzennej miasta.

ZOBACZ TEKST STUDIUM

Rejon pl. Piłsudskiego – rysunki studium
Źródło: architektura.um.warszawa.pl

PLAN MIEJSCOWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym jakimkolwiek planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej, w związku z podjęciem:

 1. uchwały Nr XLIX/1364/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej;
 2. uchwały Nr LXVIII/1818/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej.
ZOBACZ UCHWAŁĘ NR XLIX/1364/2013
ZOBACZ UCHWAŁĘ NR LXVIII/1818/2013

Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej zostały określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały nr LXVIII/1818/2013 z dnia 17 października 2013 r.

Poniżej przedstawiony został załącznik z zaznaczonymi budynkami zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego:


Granice MPZP Osi Saskiej
Źródło: architektura.um.warszawa.pl

W grudniu 2013 r. Stowarzyszenie Saski 2018 przeprowadziło akcję zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej przewidujących odtworzenie historycznej zabudowy; pobito wówczas rekord partycypacji społecznej w ramach polskich procedur planistycznych.

WIĘCEJ O WNIOSKACH DO PLANU MIEJSCOWEGO

Aktualny status prac nad projektem planu miejscowego rejonu Osi Saskiej można śledzić na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Prace nad planem, poza Stowarzyszeniem Saski 2018, śledzą również inne organizacje pozarządowe. Polecamy odwiedzić zwłaszcza strony Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Grupy M20:

Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
Grupa M20 – MPZP OSI SASKIEJ

Na gruncie obowiązującego prawa, w związku z brakiem obowiązującego planu zagospodarowania, wszelkie działania budowlane wymagają zatem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

WARUNKI ZABUDOWY

Warunki zabudowy

W lipcu 2006 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał trzy decyzje o warunkach zabudowy ustalające warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienicy przy ul. Królewskiej.

WARUNKI ZABUDOWY

Pałac Saski

WARUNKI ZABUDOWY

Pałac Saski

POBIERZ

WARUNKI ZABUDOWY

Pałac Brühla

WARUNKI ZABUDOWY

Pałac Brühla

POBIERZ

WARUNKI ZABUDOWY

Królewska

WARUNKI ZABUDOWY

Królewska

POBIERZ

OCHRONA ZABYTKÓW


Zabytki w rejonie Osi Saskiej
Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Planowana inwestycja lokalizowana jest na terenie objętym ochroną prawną dóbr kultury znajdujących się pod ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W rejonie Placu marsz. Józefa Piłsudskiego do rejestru zabytków wpisane są:

numer opis zabytku
510 Oś Saska
511/1 układ przestrzenny Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
511/2 Kolumnada (pozostałość pałacu Saskiego)
511/3 Grób Nieznanego Żołnierza
512/1 Ogród Saski
741 Fragment reliktów zabudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego

Fragment piwnic Pałacu Saskiego został wpisany w 2007 r. do rejestru zabytków, co stanowiło dla nowych władz miasta stołecznego Warszawy pretekst do rozwiązania umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą.


Decyzja nr 626/2007 w sprawie wpisania fragmentów piwnic do rejestru zabytków


Fragment piwnic wpisany do rejestru zabytków
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały udostępnione przez FRONTON – Małgorzata Pastewka – pracownia architektoniczno-konserwatorska

Koncepcja architektoniczna przygotowana w 2008 r., jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy o przerwaniu odbudowy Pałacu Saskiego, zakładała wykorzystanie zabytkowych piwnic i udostępnienie ich dla zwiedzających.

Zezwolenia i opinie uzyskane w toku uzgodnień administracyjnych z zakresu ochrony zabytków jasno wskazywały, że część piwnic objęta ochroną konserwatorską nie koliduje z możliwością odbudowy Pałacu Saskiego ani z budową parkingu podziemnego. Fakt wpisania części piwnic do rejestru zabytków nie mógł stanowić rzeczywistego powodu rezygnacji z kontynuowania inwestycji rozpoczętej przez miasto stołeczne Warszawa w 2004 r.

Możliwe jest takie przeprowadzenie robót budowlanych, które umożliwi dostęp do piwnic o zabytkowym charakterze. Dziś są one zasypane i niedostępne!

511/1

REJESTR ZABYTKÓW

rejestr zabytków

układ przestrzenny Placu Piłsudskiego

POBIERZ

511/2

REJESTR ZABYTKÓW

rejestr zabytków

Kolumnada (pozostałość Pałacu Saskiego)

POBIERZ

511/3

REJESTR ZABYTKÓW

rejestr zabytków

Grób Nieznanego Żołnierza

POBIERZ

512/1

REJESTR ZABYTKÓW

rejestr zabytków

Ogród Saski

POBIERZ

A-741

REJESTR ZABYTKÓW

rejestr zabytków

Fragmenty reliktów zabudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego

POBIERZ