FINANSOWANIE ODBUDOWY

Przypomnijmy raz jeszcze: wobec nadchodzącego spowolnienia gospodarczego w 2008 roku prezydent m.st. Warszawy podejmuje decyzję o odłożeniu rozpoczętej odbudowy pałacu Saskiego i pozostałych budynków tworzących historyczną pierzeję pl. Piłsudskiego na nieokreśloną przyszłość.

Stowarzyszenie Saski 2018 zdaje sobie sprawę, że zarówno władze centralne odpowiedzialne za budżet Rzeczypospolitej Polskiej, jak i władze stolicy, szukają obecnie raczej oszczędności niż rozpoczynają duże inwestycje. Stowarzyszenie Saski 2018 jest również świadome społecznego oczekiwania związanego z racjonalnym wydatkowaniem środków pozyskiwanych z podatków. Odpowiedzialność władz państwowych i samorządowych wymaga szukania rozwiązań umożliwiających w pełni skuteczną realizację postawionych zadań, przy możliwie ograniczonych kosztach finansowych.

Powyższe zastrzeżenia nie powinny jednak przesłaniać konieczności doprowadzenia do odbudowy gmachów tworzących zachodnią pierzeję Placu marsz. Józefa Piłsudskiego, istotnych dla odrodzonego państwa polskiego.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Saski 2018 zachęca do rozważenia koncepcji finansowania odbudowy Pałacu Saskiego, zakładających pozyskanie środków na ten cel z różnych źródeł, co pozwoli na jednoczesne:

 1. zmniejszenie udziału środków budżetowych w ogólnych kosztach finansowania inwestycji obejmującej odtworzenie historycznej zabudowy zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego;
 2. możliwie szeroki udział obywateli we współfinansowaniu przedsięwzięcia.

ŹRÓDŁA POKRYCIA KOSZTÓW ODBUDOWY

Koszty odbudowy – w zależności od podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia – mogą zostać sfinansowane m.in. z następujących źródeł:

 • ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
 • ze środków pochodzących z budżetu m.st. Warszawy (w latach 2004-2008 na ten cel zabezpieczono wymaganą kwotę 200 mln zł);
 • ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych;
 • ze środków inwestora prywatnego w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);
 • ze środków pochodzących z emisji instrumentów dłużnych lub pożyczek albo kredytów;
 • z darowizn i innych podobnych źródeł.

Poza środkami budżetowymi, główna część środków na pokrycie kosztów odbudowy całej zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego może pochodzić z emisji instrumentów dłużnych, kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez spółkę celową powołaną przez Skarb Państwa lub m.st. Warszawa, a także ze środków prywatnych pozyskanych w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Źródłem spłaty zaciągniętego zadłużenia mogłyby być przychody z umów najmu, jakie zostałyby zawarte na powierzchnie w pomieszczeniach znajdujących się kamienicach przy ul. Królewskiej, a które na czas finansowania inwestycji byłyby przeznaczone do użytku podmiotom komercyjnym (po tym okresie przeznaczenie to mogłoby być kontynuowane celem, np. pokrycia kosztów utrzymania Pałacu Saskiego oraz Pałacu Brühla).

Według obliczeń Stowarzyszenia, roczny przychód z czynszów (przy założeniu pełnego wynajęcia pomieszczeń) mógłby osiągnąć nawet 25 milionów złotych.

Ponadto, rekonstrukcja Pałacu Saskiego oraz Pałacu Brühla i umiejscowienie w nich głównych siedzib najważniejszych ministerstw lub urzędów mogłoby być dobrym momentem, aby przeanalizować wydatki ponoszone przez Skarb Państwa na inne zajmowane powierzchnie.

ŚRODKI BUDŻETOWE

ŚRODKI BUDŻETOWE

W latach 2004-2008 tylko w budżecie m.st. Warszawy zarezerwowano ponad 200 mln złotych na odbudowę Pałacu Saskiego.

A przecież inwestycja mogłaby również być współfinansowana ze środków Skarbu Państwa.

ŚRODKI INWESTORA PRYWATNEGO (PPP)

ŚRODKI INWESTORA PRYWATNEGO (PPP)

Pierwszy przetarg z 2004 r. zakładał odbudowę Pałacu Saskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – czyli wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przez podmiot publiczny i partnera prywatnego.

Może warto wrócić do tych planów?

ŚRODKI Z OFIARNOŚCI SPOŁECZNEJ

ŚRODKI Z OFIARNOŚCI SPOŁECZNEJ

Prace budowlane w ramach odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie zostały sfinansowane całkowicie ze składek społecznych.

Otrzymujemy liczne zapytania o możliwość wsparcia odbudowy Pałacu Saskiego – być może udałoby się zebrać część środków właśnie w ten sposób?

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Zachodnia pierzeja pl. Piłsudskiego może zostać odbudowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ujmując rzecz ogólnie, PPP to wspólna realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.

Struktura wspólnego przedsięwzięcia może być w ramach PPP kształtowana bardzo różnorodnie. Można wyobrazić sobie różne warianty, takie jak np.:

 • wariant 1inwestor publiczny oraz inwestor prywatny zawiązują spółkę w ramach joint-venture. Inwestor publiczny wnosi do niej aportem nieruchomości. Po realizacji inwestycji inwestor prywatny pobiera przez ustalony okres dywidendę generowaną przez przychody z czynszu najmu. Po okresie spłaty, spółka joint-venture przenosi własność zabudowanej nieruchomości inwestora publicznego i ulega likwidacji;
 • wariant 2jako wynagrodzenie dla inwestora prywatnego za realizację inwestycji, inwestor publiczny przeniesie na jego rzecz inną nieruchomość (np. z warunkami zabudowy);
 • wariant 3jako wynagrodzenie dla inwestora prywatnego za realizację inwestycji inwestor publiczny przeniesie na niego własność niektórych spośród lokali użytkowych w kamienicach od strony ul. Królewskiej oraz np. zezwoli na czerpanie zysków z opłat parkingowych w parkingu podziemnym przez ustalony okres.

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W ODBUDOWIE

Wierzymy, że ogromne poparcie społeczne, jakim cieszy się inicjatywa odbudowy zachodniej pierzei przełoży się również na wsparcie finansowe ze strony obywateli.

Warto tu odwołać się w szczególności do historii współudziału obywateli w przywracaniu miejsc pamięci narodowej zniszczonych w trakcie działań wojennych, jak np. pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach, czy przede wszystkim do działalności Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, w ramach którego w zbiórkę pieniędzy zaangażowało się całe społeczeństwo oraz duża część Polonii na całym świecie.

Dzięki zbiórce publicznej w znacznej części sfinansowano również np. odbudowę Kościoła Marii Panny (Frauenkirche) w Dreźnie w latach 1995-2005 (ok. 64% kosztów, szacowanych na ok. 180 milionów euro, zostało pokrytych ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej). Także odbudowa Zamku w Berlinie (Berliner Stadtschloss) finansowana jest częściowo ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej.

CEGIEŁKI NA ODBUDOWĘ?

Inną formą udziału obywateli mogłaby być również sprzedaż tzw. cegiełek, czyli symbolicznych przedmiotów nawiązujących do historii Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, które stanowiłyby najbardziej podstawowy i najszerzej dostępny sposób wsparcia przedsięwzięcia. Dałoby to również możliwość udziału w akcji turystom odwiedzającym licznie Warszawę i Grób Nieznanego Żołnierza na placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

Stowarzyszenie otrzymuje bardzo dużo zapytań, o możliwość zakupu symbolicznych cegiełek na odbudowę Pałacu Saskiego.

Od 2012 roku próbowaliśmy przekonać władze m.st. Warszawy do otworzenia rachunku zastrzeżonego, na który darczyńcy mogliby wpłacać środki na odbudowę pałacu Saskiego. Właścicielem rachunku byłoby m.st. Warszawa, ale to bank zarządzający rachunkiem zwalniałby z niego środki w transzach, po spełnieniu ściśle określonych warunków (etapów inwestycji). Dzięki temu darczyńcy mieliby pewność, że pieniądze zostaną wykorzystane we właściwy sposób. Niestety obecne władze Warszawy nie chciały i nie chcą otworzenia takiego rachunku…

Bezpośrednie wsparcie finansowe kosztów odbudowy nie jest zatem obecnie możliwe; zachęcamy jednak do wsparcia naszej działalności statutowej. Każda otrzymana darowizna pomaga nam w działaniach na rzecz wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego.

SPECJALNY RACHUNEK BANKOWY?

SPECJALNY RACHUNEK BANKOWY?

Od 2012 roku próbowaliśmy przekonać władze m.st. Warszawy do otworzenia rachunku zastrzeżonego, na który darczyńcy mogliby wpłacać środki na odbudowę Pałacu Saskiego. Właścicielem rachunku byłoby m.st. Warszawa – dzięki temu darczyńcy mieliby pewność, że pieniądze zostaną wykorzystane we właściwy sposób.

Niestety obecne władze Warszawy nie chciały i nie chcą otworzenia takiego rachunku…

WSPIERAJ SASKI 2018