Koszt odbudowy zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego zostanie określony dopiero na etapie opracowania szczegółowych projektów budowlanych. Dopiero ostateczne uzgodnienia projektów (m.in. z konserwatorem zabytków, czy instytucjami, które zostaną ulokowane w odbudowanych obiektach) pozwolą na pełne wskazanie kosztów przedsięwzięcia, w tym kosztów np. materiałów wykończeniowych na elewacjach. Do czasu opracowania takich projektów, możliwe jest jedynie oszacowanie kosztów odbudowy w przybliżeniu – w oparciu o dane zgłaszane przez inwestorów w ramach przetargów na odbudowę Pałacu Saskiego organizowanych przez m.st. Warszawa w latach 2004-2008 oraz późniejsze dane szacunkowe uwzględniające wzrost cen w okresie 2008-2016, przedstawione Stowarzyszeniu Saski 2018 przez Urząd m.st. Warszawy oraz inne podmioty.

W 2004 r. władze Warszawy zakładały, że cała inwestycja (odbudowa całej zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego) będzie kosztować około 550 mln złotych. Umowa zawarta w 2006 r. z Budimex-Dromex na prace przedprojektowe, projektowe oraz roboty budowlane w ramach zadania „Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie” opiewała na kwotę 201.2 mln złotych.

Z szacunkowych danych aktualnych na lata 2014-2017 wynika, że odbudowa całej zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego (tj. Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic od strony ul. Królewskiej) wraz z parkingiem podziemnym pod budynkami, mogłaby obecnie kosztować około 672.951.588,00 złotych (wartość netto), na co składają się:

(i) koszty robót budowlano-instalacyjnych obejmujących m.in. przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci, roboty budowlane, instalacje, wyposażenie – o łącznej wysokości około 623.992.200,00 złotych; a także

(ii) koszty prac przygotowawczych, projektowych i prac związanych z obsługą inwestorską – o łącznej wysokości około 48.959.388,00 złotych.

Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych etapów przedstawione zostały poniżej:

0
Pałac Saski
0
Pałac Brühla
0
ul. Królewska – kamienice
0
środki wydane na odbudowę do 2008 r.
9,7%

do 2008 r. na odbudowę Pałacu Saskiego wydano 19,5 mln złotych, co stanowi ok. 9,7% zakładanych kosztów

Pałac Saski

Szacunkowa wartość łącznych kosztów robót budowlano-instalacyjnych związanych z odbudową Pałacu Saskiego:

wartość netto   213.072.600,00 zł
VAT    49.006.698,00 zł
wartość brutto   262.079.298,00 zł

Pałac Brühla

Szacunkowa wartość łącznych kosztów robót budowlano-instalacyjnych związanych z odbudową Pałacu Brühla:

wartość netto  248.679.600,00 zł
VAT    57.196.308,00 zł
wartość brutto   305.875.908,00 zł

Kamienice przy ul. Królewskiej

Szacunkowa wartość łącznych kosztów robót budowlano-instalacyjnych związanych z odbudową kamienic przy ul. Królewskiej:

wartość netto  162.240.000,00 zł
VAT    37.315.200,00 zł
wartość brutto   199.555.200,00 zł