Komisja Likwidacyjna Stowarzyszenia Saski 2018 z siedzibą w Warszawie, KRS 0000445811, podaje do publicznej wiadomości, że w związku z uchwaleniem ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej i realizacją celu statutowego, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą nr 1 z dnia 19 października 2021 roku postanowiło rozwiązać Stowarzyszenie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 18 lipca 2022 roku dokonał wpisu o rozwiązaniu organizacji oraz otwarciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie do dnia 25 września 2022 r. na adres Stowarzyszenia: palac@saski2018.pl.

Komisja Likwidacyjna Stowarzyszenia Saski 2018
Mariusz Banaś / Jerzy Bombczyński / Maciej Budzyński

 

Dziękujemy! Stowarzyszenie Saski 2018 działało w latach 2012-2021.

Prowadziliśmy działalność kulturalną i edukacyjną, promując historię i architekturę dawnej Warszawy. Przypominaliśmy bogatą historię placu Piłsudskiego w Warszawie, Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, m.in. w ramach wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej”.

Rok 2018 przyjęty w nazwie Stowarzyszenia miał wszystkich zmobilizować do realnych działań w sprawie wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego. I to właśnie 11 listopada 2018 roku Prezydent RP ogłosił deklarację o restytucji Pałacu Saskiego kończącą wieloletnią dyskusję o przyszłości zachodniej pierzei placu Piłsudskiego w Warszawie.

W 2021 roku została uchwalona ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej. Stowarzyszenie intensywnie uczestniczyło w pracach w Sejmie i Senacie. Służyliśmy doświadczeniem i ekspercką wiedzą. Z chwilą wejścia w życie ustawy Stowarzyszenie zrealizowało swój cel statutowy, w konsekwencji czego została podjęta uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali działalność Stowarzyszenia – dodawaliście nam niezbędnej energii i wiary w to, że nasze działania mają sens i przyniosą upragniony efekt.