Stowarzyszenie Saski 2018 zaprasza do wzięcia udziału w grze miejskiej „Rozszyfruj kod Enigmy”!

W dniu 18 czerwca 2016 r. zapraszamy wszystkich miłośników Warszawy do wzięcia udziału w grze miejskiej „Rozszyfruj kod Enigmy”.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wcielić się w rolę przedwojennego oficera, który chce rozpocząć karierę w Biurze Szyfrów. Jednak zgodnie z rozkazami płynącymi z Sztabu Głównego Wojska Polskiego II RP, konieczne będzie wcześniejsze zameldowanie się w kilku punktach przedwojennej Warszawy.

Gra rozpocznie się o godz. 13:00 w Ogrodzie Saskim. Uczestnicy grają w zespołach 3-5 osób. Zespół, który jako pierwszy wykona wszystkie zadania, otrzyma nagrody książkowe.

Rejestracja odbywa się internetowo za pośrednictwem adresu email: gra@saski2018.pl


Regulamin gry:

 1. Gra zostanie przeprowadzona 18 czerwca 2016 roku w Warszawie w dzielnicy Śródmieście (okolice Ogrodu Saskiego).

 2. Gra rozpocznie się 18 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Ogrodzie Saskim koło fontanny. Przewidywany czas trwania gry od 2 do 3 godzin.

 3. Wręczenie nagród nastąpi 18 czerwca 2016 r. po ukończeniu jej przez wszystkich uczestników.

 4. Celem gry jest przybliżenie roli polskich kryptologów w złamaniu szyfru Enigmy.

 5. Uczestnicy grają w zespołach 3-5 osobowych.

 6. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.

 7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodziców bądź ich prawnego opiekuna lub za ich pisemną zgodą.

 8. Zespoły zaczynają grę po sobie w odstępach 15-20 minutowych.

 9. Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy oraz wykonanie zadań na poszczególnych punktach. Za wykonanie zadania uczestnicy otrzymują pieczątkę/wlepkę na karcie drużyny oraz części zaszyfrowanego hasła głównego.

 10. Po ukończeniu trasy przez uczestników, wszystkie drużyny wspólnie rozszyfrowują hasło główne, którego elementy otrzymywały na poszczególnych punktach.

 11. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu za pośrednictwem adresu email: gra@saski2018.pl

 12. Zgłoszenia do gry przyjmowane będą do 16 czerwca 2016 r. do godziny 20:00 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.

 13. Uczestnicy gry otrzymają od organizatorów: (i) kartę drużyny w postaci książeczki wojskowej, na której będą uzupełniane rozwiązania poszczególnych zadań oraz przybijane pieczątki lub wklejane wlepki; (ii) mapkę zaznaczonym obszarem, po którym trzeba się poruszać.

 14. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się wyłącznie pieszo, gra nie jest prowadzona na czas. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie drużyny. W razie niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani. W przypadku naruszenia zasad gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z gry.

 15. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności.

 16. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze miejskiej członkowie zespołu (uczestnicy) wyrażają zgodę na: (i) wzięcie udziału w grze miejskiej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; (ii) przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 17. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się kulturalnie i uprzejmie w miejscach do których trafią w trakcie gry.

 18. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności.

 19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym cywilnoprawną, za ich zachowania w trakcie trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry, w tym w szczególności za zachowania mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osób trzecich.

 20. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik gry spełnia warunki określone w regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przedstawienie na starcie dokumentu stwierdzającego tożsamość i podpisanie listy obecności.

 22. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.